Keresztényszociális tíz pontunk

KERESZTÉNY SZOLIDARIZMUST MAGYARORSZÁGON, KERESZTÉNYSZOCIÁLIS GONDOLKODÁSSAL!

A KÉSZ Bp. XVI. Csoport keresztényszociális tíz pontja

  1. Mindennél fontosabb az ember, tehát fontosabb a tőkénél, a vagyonnál, a hatalomnál, az államnál, a szabályoknál. Ezért ne a tőke, hanem a munka legyen a gazdasági rend alapja!
  2. A magántulajdon jogos, de vannak korlátjai. Az állam joga és kötelessége, hogy megfelelő intézkedésekkel biztosítsa: a magántulajdon joga ne fajuljon mások kizsákmányolásává és kirívó társadalmi egyenlőtlenségek forrásává.
  3. A féktelen birtoklásvágy igazságtalanságot, elégedetlenséget és viszályt szül. Határozottabban kell fellépni nemcsak a korrupció, hanem az értéktelen látszattevékenységek nagy összegű díjazása ellen is.
  4. Az etikát elsőbbség illeti meg a társadalmi, gazdasági és pénzügyi folyamatokban. Ha a technikát etikai meggondolásoktól függetlenül alkalmazzák, akkor környezetrombolás, végromlás fenyegeti az emberiséget.
  5. Igazságosság nélkül nincs tartós béke és nincs emberhez méltó élet. Ami igazságtalan vagy erkölcstelen, az ne lehessen törvényes! Erkölcstelenséggel, hazugsággal szerzett hatalmat vagy tisztséget még a parlament sem legitimálhat.
  6. A keresztény humanizmus szellemében működő társadalomban mindent meg kell tenni a családok védelméért, az egészséges és tartós házastársi viszony ápolásáért, a gyermekek neveléséhez szükséges idő és anyagi segítség biztosításáért.
  7. Új közszellemre van szükség, hogy minden szinten működőképes demokratikus közösségek szülessenek. A keresztény szolidarizmus egyik célja, hogy ilyen közösségek működése által az igazság, az igazságosság, a szeretet és a szabadság négyes pillérén nyugvó társadalmat teremtsen. Keresztényszociális államban a társadalmi segítség alkotmányos kötelezettség.
  8. A szolidarizmus egyik alapvető tétele a szubszidiaritás elve. E szerint azokat a feladatokat, amelyeket az egyén vagy a család jól el tud látni, ne vállalja más, nagyobb közösség, azokat a feladatokat pedig, amelyeket kisebb autonóm közösségek jól meg tudnak oldani, ne vállalja magára az állam! A nagyobb méretű közösség csak ott és annyiban lépjen közbe, ahol és amennyiben az egyén vagy kisebb közösségek nem tudnak megbirkózni valamely feladattal!
  9. Mindent meg kell tenni a népcsoportok, kisebbségek értékeinek és kultúrájának megőrzése érdekében. A magyar nyelv, amelyből csodálatos irodalom született, magyarságunk egyik legnagyobb kincse. Értékes termőföldünk gazdasága táplálja a minden vihart kiálló népünk életerejébe vetett hitet!
  10. Nekünk, magyaroknak fáj, hogy sok magyar testvérünk kisebbségi sorban él, de a határok megváltoztatása háború nélkül lehetetlen. Olyan Európát akarunk, amelyben az országhatárok már nem sorompók, minden nemzet megőrizheti szuverenitását és kultúráját, valamennyi kisebbség nemzetközileg elismert jogokkal rendelkezik, és minden nép tiszteli, egyenlőnek tekinti, támogatja egymást.

* * *